Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบตำรวจสงวน วิระศักดิ์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางสาววรรณภา ทองเพชร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการ/หัวหน้าฝ่าย

นางรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว

หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวปรารถนา ทาทอง

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายธรีวัฒน์ บุตรสง่า

ผู้อำนวยการกองช่าง

นางสุพรรษา ทองคุ้ม

ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ