Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดย นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ตรวจเยี่ยมด่านชุมชนตามโครงการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ณจุดบริการหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 29-12-2565 ] Hits:158

กิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน วันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ วัดบ้านยางเครือ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   เมื่อวันที่4 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้รับเกียรติจากนายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอม่วงสามสิบเป็นประธานในพิธี นายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ให้การต้อนรับและร่วมกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม พลัง(บวร)จิตอาสาพัฒนาวัดและชุมชน ณ วัดบ้านยางเครือหมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 04-08-2565 ] Hits:136

“รวมพลังไทย พ้นภัยยาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

   ตามแผนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ขับเคลื่อนเพื่อรองรับประมวลกฎหมายยาเสพติดใหม่ โดยนำแนวคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดแนวทางใหม่ ตามมติที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยพิเศษว่าด้วยปัญหายาเสพติดโลก ค.ศ. 2016 หรือ UNGASS 2016 โดยเปลี่ยนกรอบความคิดจากสงครามยาเสพติด เป็นการใช้สาธารณสุขนำการแก้ไขปัญหายาเสพติด การทบทวนนโยบายควบคุมยาเสพติด

[ 26-06-2565 ] Hits:250

กิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์นำฯจำนวน 500,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บนน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านแคน หมู่ 4 ต.ยางสักกระโพหลุ่มอ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี

   เมื่อวันที่ 16 มิ.ย.65 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม นำโดยนายรัฐชัย ธนรุ่งเรืองพร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนำคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมกับประมงจังหวัด สำนักงานชลประทาน ผู้นำหมู่บ้าน พี่น้องประชาชนในเขตชลประทานฯร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา สัตว์นำฯจำนวน 500,000 ตัว บริเวณอ่างเก็บนน้ำหนองช้างใหญ่ บ้านแคน หมู่ 4 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

[ 16-06-2565 ] Hits:210

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ