Hot News :

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม (รายละเอียดตามแบบของอบต.ยางสักกระโพหลุ่มกำหนด) โดยวิธี(e-bidding)

วันจันทร์, 21 มีนาคม 2565 20:28

     ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม (รายละเอียดตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มกำหนด) โดยวิธี(e-bidding) วงเงิน 790,000 บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000 บาท(หนึ่งพันบาทถ้วน )ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 65 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 65โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนก่อนวันเสนอราคา ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ เวบไซต์ www.yangsak.go.thหรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 045-341-075 หรือ ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ในวันที่ 21 มีนาคม 65 ถึงวันที่ 25 มีนาคม 65 กำหนดยื่นเสนอราคา ในวันที 28 มีนาคม 65 ระหว่างเวลา 08.30 ถึง 16.30 น. จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ. วันที่ 21 มีนาคม 65

ภาคีเครือข่าย

บริการออนไลน์

Map

ร้องเรียนร้องทุกข์

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ