Print this page
วันพฤหัสบดี, 18 มกราคม 2561 09:53

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง ) 

      ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 6 (สายบ้านดอนก่อ -บ้านยางเทิง ) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 3,000,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 18 ม.ค. 2561 เป็นเงิน 3,000,000 บาท