Hot News :
วันพุธ, 01 เมษายน 2563 11:03

รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562

องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ขอประชาสัมพันธ์รายงานการตรวจสอบรายงานการเงินองค์การบริการส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำงวดปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน มาเพื่อทราบโดยทั่่วกัน หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์โทร 045-341075 ,045341031

Poll

ประชาชนชาวตำบลยางสักกระโพหลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ