Print this page
วันอังคาร, 09 ตุลาคม 2561 16:24

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

ด้วยองต์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2561 ขณะนี้ได้ทำเรียบร้อยแล้ว จึงได้นำมาเผยแพร่