Hot News :

ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต(เส้นสามแยกโรงเรียน-บ้านนาดีหมู่11)

วันพฤหัสบดี, 14 มกราคม 2564 11:05

      ประกาศตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยางทับถนนคอนกรีต(เส้นสามแยกโรงเรียน-บ้านนาดีหมู่11) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ได้รับจัดสรร 1,862,000 บาท ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 14 ,มกราคม 2564 เป็นเงิน1,859,800 บาท(หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

การปฏิสัมพันธ์

ภาคีเครือข่าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ