สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

Share

    วันที่ 10 มกราคม 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ส่งตัวแทนส่งงานเพื่อตรวจ  ita ณ ห้องประชุมมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี