สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560

Share

   วันที่ 22-มี.ค.-9 เม.ย  2560 นางสาววรรณภา  ทองเพชร รอง ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนางสาวชนิสรา พาณิชกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และอำนวยความสะดวกในด้านการการชำระให้ถูกต้องครบถ้วนและให้คำแนะนำ พี่น้องประชาชนตำบลยางสักกระโพหลุ่มทุกหมู่บ้าน  อีกทางหนึ่ง