สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแฝก หมู่5

Share

   วันที่ 20 มีนาคม  2560 จ.ส.ต.สงวน  วิระศักดิ์ ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนายนัธทวัฒน์ รักษาร่วมกับนางสาวสุรีฉาย อริกุล ปลัดอำเภอม่วงสามสิบ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง  บ้านหนองแฝก หมู่5 และบ้านยางเครือ หมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม