สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองแฝก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนาดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปา หมู่ 5 บ้านหนองแฝก [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ 9 บ้านยางเครือ [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำภาคเรียนที่ 1/2557 [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ 1 และ หมู่ 3 [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างหอถังน้ำประปาหมู่ 5 บ้านหนองแฝก [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุการศึกษาสำหรับศุนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำปี 2557 [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ศพด.บ้านหนองแฝก (รอบที่ 2) [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน ศพด.อบต.ยางสักฯ (รอบที่ 2) [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านหนองแฝก [ 17/09/56 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านนาดี [ 17/09/56 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.2 และ ม.11 [ 17/09/56 ]