สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ 11 กว้าง 6.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร [ 30/03/58 ]
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 14/10/57 ]
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน มกราคม 2557 [ 03/02/57 ]
ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ประจำเดือน เมษายน 2557 [ 03/02/57 ]
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 (บ้านนาดี-หัวเรือ) [ 26/02/59 ]
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ไหล่ทาง หมู่ที่ 9 บ้านหนองแฝก -บ้านยางเครือ [ 26/02/59 ]
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (แยกวิมลทอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวแดง [ 26/02/59 ]
ผลการพิจารณาสอบราคาโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยประชาร่วมมิตร) หมู่ที่ 2 บ้านนาดี [ 26/02/59 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคสล. (ซอยประชาร่วมมิตร) หมู่ที่ 2 บ้านนาดี,โครงการก่อสร้างถนนคสล. (ถนนกองทุนหมู่บ้าน-ดอนเค็ง) หมู่ที่ 10 , โครงการก่อสร้างถนนคสล. (แยกวิพลทอง) หมู่ที่ 3 บ้านหนองบัวแดง,โครงการก่อสร้างถนนคสล.ภายในหมู่บ้านหมู่ 11 (บ้านนาดี-หัวเร [ 03/02/59 ]
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่ที่ 7 -บ้านหนองแฝก หมู่ที่ 5 [ 30/11/58 ]
ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม หมู่7-บ้านหนองแฝกหมู่ 5 [ 19/10/58 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านหนองแแฝก [ 13/10/58 ]
ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านนาดี [ 13/10/58 ]
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านนาดี ประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 09/10/58 ]
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านหนองแฝก ประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 [ 09/10/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลยางสักฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาดี [ 03/07/58 ]
ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม [ 08/06/58 ]
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านหนองแฝก ประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [ 01/04/58 ]
ศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัด บ้านนาดี ประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [ 01/04/58 ]
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม ประสงค์จะสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 [ 01/04/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียน ศพด. ที่ อบต. จัดตั้งเอง และโครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ บ้านนาดี หมู่ 11 [ 30/03/58 ]
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านสมบูรณ์ และถนนลาดยางภายในบ้านหนองแฝก [ 30/03/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอลฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ 3 [ 23/03/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ 2 และ หมู่ 5 [ 09/02/58 ]
สอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 3, หมู่ 4, และ หมู่ 5 [ 09/02/58 ]
ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านนาหนองล้ำ-บ้านดอนกลอย โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ (E -auction) [ 19/01/58 ]
(แก้ไขเพิ่มเติม) สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 (4) [ 26/10/57 ]
(แก้ไขเพิ่มเติม) สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านหนองแฝก ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 17/10/57 ]
(แก้ไขเพิ่มเติม) สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ในวัดบ้านนาดี ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 26/10/57 ]
สอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 13/10/57 ]