สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ ปี2560

 

  วันที 21 เมษายน 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จัดกิจกรรมโครงการประกวดรำวงย้อนยุคและการแข่งขันขับร้องสรภัญญะสำหรับผู้สูงอายุ  ปี2560  เพื่อสุ่งเสริมกิจกรรมของผู้สูงอายุ ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ณ.หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกรโพหลุ่ม มีผู้สูงอายุและผู้ติดตามเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวนมาก 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนา ม.7 และ ม.4

 

 วันที่  18 เมษายน 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ปฎิบัติงานช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดเพลิงไหม้ทุ่งนาในช่วงฤดูแล้ง หมู่7 และหมู 4 สามารถดับไฟได้ทันเวลา 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560

 

 วันที่  11-17 เมษายน 2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่  อปพร.ตั้งจุดบริการประชาชนเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2560 ณ.บริเวณหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

งานจัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560

   วันที่ 22-มี.ค.-9 เม.ย  2560 นางสาววรรณภา  ทองเพชร รอง ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนางสาวชนิสรา พาณิชกุล นักวิชาการจัดเก็บรายได้ และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่เพื่อให้บริการรับชำระภาษี บำรุงท้องที่ ภาษีป้าย ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี 2560 ซึ่งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ และอำนวยความสะดวกในด้านการการชำระให้ถูกต้องครบถ้วนและให้คำแนะนำ พี่น้องประชาชนตำบลยางสักกระโพหลุ่มทุกหมู่บ้าน  อีกทางหนึ่ง

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง บ้านหนองแฝก หมู่5

   วันที่ 20 มีนาคม  2560 จ.ส.ต.สงวน  วิระศักดิ์ ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนายนัธทวัฒน์ รักษาร่วมกับนางสาวสุรีฉาย อริกุล ปลัดอำเภอม่วงสามสิบ ออกเยี่ยมและมอบสิ่งของดำรงชีพผู้ป่วยติดเตียง  บ้านหนองแฝก หมู่5 และบ้านยางเครือ หมู่ 9 ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม 

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560

  วันที่ 18  มีนาคม  2560 นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2560 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะตำบลท่าฉลอมเป็น "สุขาภิบาลท่าฉลอม" ในวันที่ 18 มีนาคม 2448 (ร.ศ.124) ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการกระจายอำนาจการปกครองให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง อันนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตย  ณ.บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี(หลังเก่า)

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

การประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ขุมชน ประจำปี 2560

  ระหว่างวันที่ 13-27 มีนาคม  2560 จ.ส.ต.สงวน  วิระศักดิ์ ปลัดอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม และนางสาววรรณภา ทองเพชร รองปลัดอบต.ร่วมกับ ชุดปฏิบัติการตำบล จัดการประชุมขับเคลื่อนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายผู้ประสานพลังแผ่นดินเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้าน/ขุมชน ประจำปี 2560 จำนวน11 หมู่บ้านที่อยู่ในความรับผิดชอบของตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

  วันที่ 6 มีนาคม  2560 เวลา10.00น. นายคนิจ แก่นจันทร์ นายอำเภอม่วงสามสิบ นายวิชัย ศุภลักษณ์ นายกอบต.ยางสักกระโพหลุ่ม พร้อมด้วยคณผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต. ต้อนรับนายสมศักดิ์ จังตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกับสำนักงานชลประทานที่ 7 ลงพื้นที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง

 

 

 

 

อ่านเพิ่มเติม...