สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
สำนักงานปลัด
     
 
 
 
นางรัชฎาภรณ์ อ่างแก้ว
 
 
หัวหน้าสำนักงานปลัด
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสุกัญญา เศลารักษ์
นางสาวสุภาพร แก้วพิลา
นายพิชญุตม์ อัมพร
นิติกร
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโนบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน
     
ว่าที่ ร.ต.หญิง ปาริชาติ เบื้องบน
จ่าเอกปิยะศักดิ์ นามแสน
นางสุภัทตรา บัวงาม
บุคลากร
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณะภัย
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
     
 
จ่าเอกปรีชา อุปชัย
นายอมร พรมโสภา
 
เจ้าหน้าที่ธุรการ
ลูกจ้างประจำ
พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดกลาง
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางสาวธิดาวรรณ วุฒิพรหม
นางจุฬาลักษณ์ พรมสอน
นางสะอาดศรี ศุภลักษณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
นักการภารโรง
     
นายไชยา สายแวว
นายสุเทพ ศุภลักษณ์
นายณรินทร์ บางใบ
พนักงานขับรถยนต์
ยาม
คนงานทั่วไป