สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
Share
ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
     
 
 
 
นางสุพรรษา ทองคุ้ม
 
 
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
 
     
     
พนักงานส่วนตำบล
     
นางสาวชุณาภรณ์ จอมหงษ์
นางปราณี สูบุญ
นางละออ ละดาห์
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
     
 
นางเยาวเรศ บุญขจร
นางสาวไพทูลย์ คำภา
 
ครูผู้ดูแลเด็ก
ครูผู้ดูแลเด็ก
 
     
     
พนักงานจ้างภารกิจ/พนักงานจ้างชั่วคราว
     
นางวิมล บางใบ
นางแสงสุรีย์ ยืนยง
นางนารี ธานี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
     
นางจุฑารัตน์ คาศรี
นางวันนา สิงห์แก้ว
นางสาววัชราภรณ์ โต๊ะชาลี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก