สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)

Share

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ตาทพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพ่ร และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ( จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เพื่อให้การำเดินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้..