สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

Share

    ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 6 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นกรอบแนวนางการพัฒนาต่อไป..