สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2559

Share

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ที่ระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ทำให้แนวทางการดำเนินการมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการตรวจติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน