สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559

Share

     ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม ได้มีมติเห็นชอบกับร่างข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 สมัที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558 และนายอำเภอม่วงสามสิบได้พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าวแล้วเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558