สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

เอกสารประชาสัมพันธ์

ประกาศแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2560 [ 19/10/59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 10/10/59 ]
ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2560-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 29/06/59 ]
แผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปี พ.ศ. 2559 [ 15/03/59 ]
ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 04/11/58 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558 – 2560) ตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 07/08/58 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 (เพิ่มเติม) [ 22/12/57 ]
ประกาศการกำหนดกระบวนงาน ขั้นตอน และวิธีปฏิบัติการให้บริการประชาชน ปี2557 [ 16/12/57 ]
รวมรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม สมัยสามัญ [ 11/08/57 ]
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา (พ.ศ.2558-2562) องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี [ 11/08/57 ]
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ตาม พ.ร.ก. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 [ 11/08/57 ]