สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปี

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2559 และประกาศให้ประชาชนทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำเสร็จแล้ว

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้

    องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2558 และประกาศให้ประชาชนทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำเสร็จแล้ว

    จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน ประกาศ ณ วันที่ 14 ธันวาคม 2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้....

       ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำว่าด้วยเรื่องการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการตรวจสอบเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และให้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2557 และประกาศให้ประชาชนทราบนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ได้จัดทำเสร็จแล้ว

      จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั้วกัน ประกาศ ณ วันที่ 22 ธันวาคม 2557 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายมานี้...

 
 
Powered by Phoca Download