สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
ขึ้นบน

แผนการดำเนินงานประจำปี

     ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 26 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อย

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นกรอบแนวนางการพัฒนาต่อไป..

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม เผยแพ่รแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ( จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) ตาทพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้ทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง และให้ประกาศเผยแพ่ร และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ได้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ( จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560) เพื่อให้การำเดินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ รายละเอียดตามที่แนบมาด้วยนี้..   

        ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม โดยเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560 ตามระเบียบมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 หมวด 5 ข้อ 6 บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 เพื่อเป็นกรอบแนวนางการพัฒนาต่อไป..

 

  องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ทำให้แนวทางการดำเนินการมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการตรวจติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานประกาศใช้เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2559 จึงประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

     องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่มได้จัดทำแผนการดำเนินงาน เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 255๙ ที่ระบุแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ทั้งหมดที่จะดำเนินการในปีงบประมาณนี้ ทำให้แนวทางการดำเนินการมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น และมีการตรวจติดตามประเมินผลเมื่อสิ้นปี เพื่อวัดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม ได้จัดทำขึ้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 มีจุดมุ่งหมายเพื่อแสดงถึงรายละเอียดของแผนงานโครงการพัฒนาที่จะดำเนินการจริงทั้งหมดในงบประมาณนั้น และให้การพัฒนาท้องถิ่นมีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสามปี

แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ขององค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุม จะเป็นเครื่องมือที่สำคัญของผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในการบริหารงานและติดตามประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และยังเป็นการบูรณาการการดำเนินงานของเทศบาลตำบลเหล่าเสือโก้ก ให้สอดคล้องกัน ช่วยให้สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสุดท้ายนี้ ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่มีส่วนร่วมดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นไปอย่างเรียบร้อยด้วยดี

 
 
Powered by Phoca Download