สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในบริเวณหอประชุมและอาคารที่ทำการ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำห้องส้วมภายในบริเวณหอประชุมและอาคารที่ทำการ อบต.ยางสักกระโพหลุ่ม งบประมาณที่จัดสรร 50,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นเงิน 50,000.- บาท