สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ 1 บ้านยางสักกระโพหลุ่ม งบประมาณที่จัดสรร 150,000.- ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 กันยายน 2560 เป็นเงิน 150,000.- บาท