สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง)

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง) ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 เป็นเงิน 200,000 บาท