สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วรอบบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 150,000 บาท