สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่มหมู่7-บ้านหนองแฝกหมู่ 5

Share

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่มหมู่7-บ้านหนองแฝกหมู่ 5 อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

     รวมเป็นเงินจำนวน 2,848,000 - บาท รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาด้วยนี้