สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อผลการปฏิบัติงานและการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม อยู่ในระดับใด ?

มาก - 53.8%
ปานกลาง - 15.4%
น้อย - 30.8%

Total votes: 13
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง

แบบแสดงรายการปริมาณและราคากลาง

ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3 บ้านหนองบัวแดง (แยกวิพลทอง) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 4 บ้านแคน (ซอยชลประทาน) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 (สายดอนก่อ-ยางเทิง) [ 30/11/59 ]
ราคากลางโครงการก่อส้รางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 (บ้านยางสักกระโพหลุ่ม-บ้านดอนกลอย) [ 30/11/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อส้รางถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านหนองบัวแดง หมู่ที่ 3 [ 22/04/59 ]
รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้าง 5 โครงการ [ 25/01/59 ]
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ องค์การบริหารส่วนตำบลยางสักกระโพหลุ่ม [ 03/07/58 ]
ราคากลางงานจ้างก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ บ้านนาดี [ 03/07/58 ]
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการซ่่อมแซมถนนลาดยางสายบ้านยางสักกระโพหลุ่มหมู่7-บ้านหนองแฝกหมู่ 5 [ 08/06/58 ]